X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

خرید ملک در ترکیه، شرایط اقامت و ویزا، زندگی در ترکیه

اطلاعات تولید و گردآوری شده در زمینه شرایط زندگی، اقامت، کار و یا خرید ملک در کشور ترکیه تا بلکه از این طریق کمک کوچکی به هموطنان باشه

حالت سوالی در زمان حال ساده ترکی استانبولی با افزودن «-mI»

حالت سوالی در زمان حال ساده ترکی استانبولی با افزودن «-mI» پس از پسوند «-yor» ساخته می‌شود. در واقع این حالت همان حالت صرف مثبتاست که بعد از «-yor»، پسوند به آن افزوده شده است.

در این‌جا «-mI» نماینده دو پسوند «-mu» و «-mı» است که پسوند دوم فقط در ضمیر جمع سوم شخص کاربرد دارد.

Fiil + (-ı, -i, -u, -ü)+ yor+ mI + kişi eki

ریشه فعل   +(-ı, -i, -u, -ü)+ yor+mI +پسوند شخصی
حال با مثال به خوبی نحوه سوالی کردن افعال ترکی در زمان حال را فرا می‌گیریم:

Gelmek → Gel-
ben geliyor mu-y-um?
می آیم؟
sen geliyor mu-sun?
می آیی؟
o geliyor mu?
می آید؟
biz geliyor mu-y-uz?
می آییم؟
siz geliyor mu-sunuz?
می آیید؟
onlar geliyorlar  mı?
می آیند؟
نکته 1: همانطور که مشاهده می‌کنید، در اول شخص مفرد و جمع، بین پسوند سوالی «-mu» و پسوند شخصی، حرف «-y» قرار می‌گیرد تا از رسیدن دو مصوت به هم جلوگیری کند.

نکته 2: در سوم شخص جمع(Onlar)، پسوند سوالی(-mı) پس از پسوند شخصی(-lar) می‌آید.همچنین در این ضمیر، پسوند سوالی «-mı» به دلیل هماهنگی اصوات با بقیه تفاوت دارد.              

..............................................................................................................

توضیح مختصر حال ساده زبان ترکی:
سوالی:
بعد از پسوند زمانی از کلمه mu استقاده میکنیم
Adıl+fiil+ zaman eki+ ؟ +kişi eki
Ben+ gel+  iyor +  mu    + yum
Sen+gel +  iyor   +mu    +  sun
O    +gel +  iyor   +mu     +  -----
Biz  +gel +  iyor   +mu    +yuz
Siz  +gel +  iyor   +mu    +sunuz
Onlar +gel+ iyor       +lar + mu
دوستان یک نکته  برای آخرین مورد استثنا هست و mu بعد از ضمیر میاید
 geliyor lar  mu